Inwestycja w kogenerację oraz zwiększenie efektywności energetycznej spółki LARKIS

 

Opis projektu:

W ramach projektu przewidziano następujący zakres prac:
• modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotłów węglowych układem kogeneracyjnym o mocy 0,4mwel wraz z wewnętrznymi instalacjami : gazową, ciepła technologicznego, parową, wentylacji i instalacja elektryczną
• Modernizacja wymiana wewnętrznej sieci ciepłowniczej wykonanej w tradycyjnej technologii na rurociągi preizolowane z węzłami regulacji pogodowej w budynkach oraz z systemem alarmowym – wykrywanie uszkodzeń rurociągów

 

Cele projektu:
Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Larkis. Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia energochłonności. Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia energochłonności gospodarki poprzez bardziej efektywne wykorzystanie energii, a tym samym zwiększy się firmy w budowanie gospodarki niskoemisyjnej - redukcja CO2, pyłów PM10, PM2,5. Równocześnie dodatkowym efektem zmniejszenia zapotrzebowania na energie będzie obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa co wpłynie na wzrost jego konkurencyjności na rynku.


Wartość projektu: 4 687 530.00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 3 811 000.00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 105 550.00 zł