RODO

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów i kontrahentów
Larkis sp. Z o.O. Z siedzibą w dobczycach
W związku z wejściem w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Niniejszy dokument jest równoznaczny z wyrażaniem przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w LARKIS Sp. z o.o.

Jeżeli z zgadzają się Państwo z poniższym tekstem - nie jest wymagane od Państwa żadne działanie lub kontakt z nami.

 

Administrator danych

LARKIS Sp. z o.o. ul. Obwodowa 4 , 32-410 Dobczyce

Cele przetwarzania

Zawarcie i wykonanie umowy

Realizacja ciążących na Administratorze obowiązków prawnych

Dochodzenie roszczeń

Marketing bezpośredni

Weryfikacja wiarygodności płatniczej

Tworzenie zestawień, analiz, statystyk

Rozpatrywanie reklamacji

Podstawy prawne
przetwarzania

Obowiązek prawny

Umowa

Twoja zgoda

Nasz uzasadniony interes

Podmioty przetwarzające dane w imieniu LARKIS sp. z o.o.

Odbiorcy danych

Podmioty działające w oparciu o przepisy prawa

Inni Administratorzy

Prawa związane z
przetwarzaniem
danych

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich

sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

inne prawa określone w informacji szczegółowej

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych klientów i kontrahentów LARKIS Sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie LARKIS sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach , 32-410 , reprezentowana przez Prezesa Zarządu Wojciecha Laszczaka (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Obwodowa 4 , 32-410 Dobczyce
- przez e-mail
- telefonicznie: +48 12 27 12 -350

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz czas przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach, na wskazanej podstawie i przez następujący okres:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości (np. poprzez czynności w ramach gwarancji) − przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności obejmujących wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych - przez czas wykonania obowiązków (art. 6 ust. 1 c RODO) lub przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów, co związane jest z naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 f RODO);
 • w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową - co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi − przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, co związane jest z naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 f RODO);
 • marketingu bezpośredniego - przez czas trwania umowy, co związane jest z naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 f RODO);
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej - przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji, co związane jest z wykonywaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • skontaktowania się z Tobą w ramach przesłania zapytania poprzez dostępne formularze lub w drodze poczty elektronicznej, listownie bądź telefonicznie – przez okres niezbędny do udzielenia stosownej odpowiedzi, co związane jest z udzieleniem przez Ciebie zgody, która udzielana jest dobrowolnie, w drodze okazania Twojej woli na przyzwolenie nam na przetwarzanie danych osobowych i ma postać wyraźnego działania potwierdzającego w postaci przesłania lub bezpośredniego przekazania nam danych, w szczególności danych kontaktowych.

Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, takim jak: doradcy zewnętrzni, dostawcy usług IT, przewoźnicy, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia należności, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z
  poleceniami Administratora;
 • podmiotom działającym w oparciu o przepisy prawa. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Administrator zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z
  prawem;
 • innym administratorom takim jak: podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, biurom informacji gospodarczej.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo żądania sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych – jeżeli Twoim zadaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego
  sprzeciwem – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tym celu, chyba że
  wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
 • nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże
  zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami - dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej.

Aby mieć pewność, że kontaktuje się z nami osoba uprawniona do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam na skuteczne uwierzytelnienie i
identyfikację.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na nasz adres e-mailowy - dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej.


Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dziękujemy.
LARKIS Sp. z o.o.
Dobczyce